Beleid

Met maatschappelijke impact

Beleid is het oplossen van maatschappelijke problemen

Dat klinkt simpel, maar is het allerminst. Zeker als het om de maatschappelijke problemen als gevolg van vergrijzing gaat. Het stelt overheden en hun stakeholders voor grote opgaves. Denk aan tekort aan geschikte woningen, grote druk op mantelzorgers, betaalbaarheid van de zorg, krapte op de arbeidsmarkt.

Van visie tot implementatie van beleid

Lang zult u wonen helpt u als beleidsadviseur bij alle stappen in het beleidsproces. Hoe komt u bijvoorbeeld tot een gedragen visie op wonen en zorg in uw gemeente? Welke concrete (beleids)maatregelen en acties zijn mogelijk en welke passen het best in uw organisatie? Hoe werkt u hieraan effectief samen met anderen, ook met oudere inwoners om wie het gaat?

Lang zult u wonen zorgt er bijvoorbeeld voor dat u oudere inwoners een (centrale) rol geeft in uw ambitie om levensloopbestendige wijken te willen realiseren. Ook zorgen we ervoor dat iedereen goed op de hoogte is van uw plannen en activiteiten. Want wat ons betreft gaan beleid en communicatie hand in hand.

Lang zult u wonen stelt zich als doel versnippering en het kokerdenken met u te verhelpen. Wij vinden het perspectief van inwoners belangrijk en wil bijdragen aan gedragsverandering van oudere inwoners zodat zij zich beter voorbereiden op het ouder worden.

Wij weten dat het oplossen van het vergrijzingsvraagstuk een grote maatschappelijke opgave is, die alleen door gerichte samenwerking met lokale partijen en ouderen kan worden aangepakt.

Waarom samenwerken met Lang zult u wonen als beleidsadviseur?

Vanuit expertrol inzetbaar als sparringpartner

Op strategisch en uitvoerend niveau inzetbaar

Oplossingsgericht als project- of programmamanager

Gericht op innovatie, aanjager van vernieuwingen

Verbindt domeinen wonen, welzijn en zorg met ouder worden

Kent de systeemwereld van de overheid en leefwereld van ouderen

Voor wie?

Lang zult u wonen is dé samenwerkingspartner voor partijen die willen ontwikkelen en innoveren

Gemeenten

Raakvlak sociaal, fysiek

GGD's

Positieve gezondheid

Kennisinstellingen

Praktijkgericht (burger)onderzoek

Woningcorporaties

Toegankelijkheid, doorstroming

Zorg- en welzijnsorganisaties

Valpreventie, eHealth

Ouderenorganisaties

Themabijeenkomsten, onderzoek

Bij welke vraagstukken kan Lang zult u wonen helpen?

 • Snel aan de slag

  We willen snel aan de slag met een ouderenakkoord, maar missen de tijd om alle partijen bij elkaar te brengen en de goede snaar te raken.

 • Actieve inbreng van ouderen organiseren

  We verwachten van ouderen een actieve inbreng, maar zijn zoekende naar een goede manier om dat vorm te geven en willen we bij eventuele tegengestelde belangen snel tot consensus komen.

 • Woonvisie concreet maken

  We hebben in onze woonvisie opgenomen dat ook de bestaande woningvoorraad levensloopbestendig moet worden. Hoe vertalen we deze beleidsambitie in concrete maatregelen om woningeigenaren te ‘verleiden’ om aan de slag te gaan?

 • De Verzilverlening invoeren

  We hebben opdracht om de verzilverlening tot een groot succes te maken. Op dit moment maken hier nog weinig mensen gebruik van. Hoe zorgen we dat (jonge) ouderen in onze gemeente bij verbouwplannen de optie overwegen om de overwaarde van hun woning te verzilveren.

 • Doorstroming in woningmarkt bevorderen

  We zien steeds meer oudere mensen alleen een grote eengezinswoning bewonen. ‘Langer thuis’ in het eigen huis past eigenlijk niet in ons beleid rondom doorstroming. We weten dat veel mensen niet willen verhuizen. Zijn er mogelijkheden om doorstroming toch te bevorderen? Hoe pakken we dat aan?

 • Verschillende doelgroepen bereiken

  We verwachten als langere tijd steeds meer van mensen zelf. Eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. Er zijn mensen die wel kunnen, maar niet willen en mensen die wel willen en niet kunnen. Hoe zorgen we voor beleid en communicatie (beleids)maatregelen die aansluit op deze verschillende groepen?

 • Werken aan positieve gezondheid

  Preventie en positieve gezondheid zijn ‘hot’. Ze vragen een omslag in denken bij (beleids)professionals in wonen, zorg- en welzijn en financiers. Hoe zien de verschillende stakeholders de toekomst en hun rol daarin? Welke aanpak op ‘oud worden en oud zijn’ past daarbij?

 • Een modelwoning inrichten

  We willen graag een modelwoning in onze gemeente inrichten om mensen te laten zien wat er allemaal kan. Hoe pakken we dat aan, welke partijen kunnen daarin samenwerken? En hoe zorgen wedat deze modelwoning wordt bezocht door (jonge) ouderen?

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy