De dubbele vergrijzing van Overijssel in kerncijfers

1024 683 mariawalters

Het aantal ouderen groeit en we worden steeds ouder.

Veel gemeenten en (maatschappelijke) organisaties zijn druk om die vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. Naast kansen zijn er ook grote uitdagingen. Hoe zorgen we voor voldoende passende woningen? Wie gaat al die ouderen straks verzorgen? Is er voldoende mantelzorg? Wie houdt in de buurten een oogje in het zeil? Is er zinvolle dagbesteding? Hoe voorkomen we vereenzaming?

Maar waar hebben we het nu precies over als we praten over vergrijzing in Overijssel? Wat is de opgave? En waar liggen de uitdagingen en kansen? De kern van de opgave lijkt te zitten in het ‘wonen’. Als ouderen op de juiste plek in een geschikte woning wonen, dan hebben ze vaak meer sociaal contact, is zorg aan huis te leveren en is er minder kans op erger. Lang zult u wonen dook in cijfers en zet de belangrijkste feiten op een rijtje:

1. Per 2040 is 1 op de 4 inwoners een 65+’er

 • Het totale aantal 65-plussers neemt in die periode toe van 222.000 tot 315.000. Het aantal 65+ huishoudens in Overijssel groeit van 140.000 in 2019 tot 210.000 in 2050.
 • De grootste stijging zit de komende 20 jaar in het aantal 75-plussers. Dat stijgt tot 160.000. Bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. Na 2030 stijgt het aantal 85+ huishoudens in Overijssel fors.
 • Het aantal mensen met dementie stijgt. Van de mensen met dementie woont 60% tot 70% nog thuis. Ruim 8% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie, boven de 80 jaar heeft 25% dementie, boven de 90 heeft ruim 40% dementie. Op dit moment hebben 19.000 Overijsselaars dementie, in 2040 is dit aantal opgelopen tot 33.000 (en stijgt door tot 40.000 in 2050)

2. De mismatch tussen vraag en aanbod naar wonen en zorg groeit

 • 94% van de Overijsselse ouderen woont op dit moment (nog) zelfstandig. Ook van de 85+’ers woont nog 70% gewoon thuis.
 • 50% van de oudere inwoners van Overijssel woont nu in een ongeschikte woning. De andere 50% in een geschikte. Het tekort aan geschikte woningen loopt naar verwachting op tot zo’n 90 tot 100.000 woningen.
 • Er is momenteel een voorraad van 14.000 geschikte koopwoningen op de markt. Van de totale koopwoningvoorraad zijn ongeveer 195.000 woningen met (kleine) ingrepen geschikt te maken.
 • Woningcorporaties hebben ongeveer 59.000 geschikte woningen voor ouderen. Slechts 32.500 is geschikt te maken. Maar liefst 90.000 huurwoningen zijn niet geschikt voor ouderen (te maken).

3. Thuis wonen is de norm volgens 55+’ers van nu

 • Ongeveer 80% van de 55+’ers denkt gewoon thuis te blijven wonen als ze ouder worden. De verhuisbereidheid onder ouderen is laag, tussen de 70 tot 90% van de ouderen verhuist liever niet. Wel zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in ‘hofjes’-achtige concepten en combinaties met zorg- en dienstverlening.
 • Er is kloof tussen denken en doen: hoewel mensen wel nadenken over hun woontoekomst onderneemt ongeveer 70% van de 55+’ers geen actie om zich hierop voor te bereiden.
 • Van de 55+’ers in Overijssel geeft ongeveer 20% aan ooit gezocht te hebben naar informatie over levensloopbestendig wonen. 35% zegt wel gebruik te willen maken van een onafhankelijke wooncoach.
 • Woningeigenaren vinden het aanpassen van hun woning grotendeels hun een eigen verantwoordelijkheid, huurders zien een verantwoordelijkheid voor henzelf en voor de corporatie een bijna even grote verantwoordelijkheid (50-50).

De conclusies die u hieruit mag trekken?

 1. De meeste zorg zal bij mensen thuis moeten worden geleverd. Dat geldt ook voor de groeiende groep mensen met dementie. Dat betekent dat linksom of rechtsom 90 tot 100.000 woningen geschikt moeten worden gemaakt door verbouw of nieuwbouw. De woonomgeving moet daarbij niet worden vergeten.
 2. Verbouwen van bestaande huurwoningen of het nieuwbouw van bijvoorbeeld hofjes is slechts een klein deel van de oplossing.
 3. De meeste geschikte woningen moeten vooral worden gezocht in de 195.000 koopwoningen. Dat betekent dat veel oudere woningeigenaren zelf in actie kunnen en moeten komen om hun eigen huis geschikt te maken. En hier dus kansen liggen.

De komende jaren zal Lang zult u wonen fors blijven inzetten op bewustwording bij ouderen, zoals we dat de afgelopen zeven jaar ook hebben gedaan. Met als doel ouderen te informeren, te adviseren en te ondersteunen om op tijd in actie te komen. Om weloverwogen te verhuizen of de eigen woning te verbeteren. Lokaal, in samenwerking met gemeenten, met een positieve toon en vooral veel herkenning voor ouderen. De tijd dringt!

Meedenken of doen? Neem gerust contact met ons op.

Bronnen: Monitor ‘Gezond Wonen’ van Companen Advies, de panelstudies van I&O Research in opdracht van Lang zult u wonen, de cijfers van VEKTIS en Alzheimer Nederland
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy