Advies bewustwordingsaanpak aan ministerie van VWS

In designsprints met stakeholders tot creatieve oplossingen komen

Verbinding zoeken tussen leefwereld van ouderen en wereld van organisaties en overheden

Wat kunnen ouderen (en hun directe omgeving) zelf doen om zich voor te bereiden op hun oude dag. Kern waarover ouderen zelf na moeten denken: ‘waar ga je wonen?’ met wie word je oud?’ en ‘hoe blijf je gezond?’ Naar aanleiding van het advies van de Raad van Ouderen  zoekt het programmateam Langer thuis naar concrete manieren om vanuit het Rijk het voorbereiden op ouder worden te vergroten en te ondersteunen.

 • De uitdaging

  Naar aanleiding van het advies ‘Voorbereiden op Ouder worden’ wil het ministerie van VWS weten hoe zij invulling kan geven aan een bewustwordingsaanpak die als doel heeft oudere mensen beter voor te bereiden op het ouder worden. De Raad vindt het belangrijk dat mensen zich bewust worden van de veranderingen die bij het ouder worden horen en dat ze zich daar actief op voorbereiden. Deze bewustwording raakt niet alleen ouderen en hun directe omgeving maar de hele samenleving.

  Het programma Langer Thuis wil aan de slag met een bewustwordingsaanpak ouderen. De bewustwordingsaanpak ouderen heeft als doelgroep ouderen zelf. Wat kunnen ouderen (en hun directe omgeving) zelf doen om zich voor te bereiden op hun oude dag. Kern waarover ouderen zelf na moeten denken: ‘waar ga je wonen?’ met wie word je oud?’ en ‘hoe blijf je gezond?’. De RvO spreekt ook over deze drie domeinen wonen, sociale contacten en vitaliteit.

 • De oplossing

  Om tot het advies te komen onderscheiden we 3 fases.

  In fase 1 vindt het opstellen van een korte verkenning plaats op basis van eigen kennis en ervaring. Deze verkenning geeft onder andere antwoord op de vragen als: wat zou een geschikte aanpak vanuit VWS zijn om ouderen te laten nadenken over wonen/ sociale contacten en vitaliteit? Hoe borg je de aanpak en bied je ook op lange termijn handelingsperspectief aan ouderen? (bijv. wat kunnen we leren van Milieucentraal?) Deze vragen hebben betrekking op de maatschappelijke vraagstukken rond wonen, sociale contacten en vitaliteit, het bijbehorend beleid én communicatie. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van wetenschappelijke inzichten uit (toegepast) onderzoek en van kennis en ervaring rond trajecten die binnen het Ministerie aanwezig is.

  In fase 2 staat de vraag centraal hoe te komen tot een bewustwordingsaanpak. Met stakeholders zal gekomen worden tot een haalbare en realistische invulling van een bewustwordingsaanpak, waarbij ook mogelijke inbreng van stakeholders worden verkend. De uitkomsten uit de verkenning van fase 1 dient als input en inspiratie. Gebruik wordt gemaakt van de methodiek ‘design sprint’. Deze methodiek is uitermate geschikt om met stakeholders met verschillende achtergronden in een hoog tempo ideeën te ontwikkelen en concreet te maken. We doen een ‘lichte’ variant van de design sprint in één dag en zetten drie (van de vijf) stappen. De stappen in deze zgn. Lightning Sprint zijn: 1) begrijpen en definiëren van de uitdaging; 2) verkenning van mogelijke oplossingen en het genereren van zoveel mogelijk ideeën; 3) keuze van het beste idee en dat met elkaar wordt aangescherpt, 4) leidend tot tastbare acties om de oplossingen te realiseren.

  In fase 3 wordt de informatie uit de verkenning (fase 1) en de actiepunten uit de designsprints (fase 2) samengebracht tot een advies aan de opdrachtgever. In dit advies wordt onder andere opgenomen:

  • schets van de maatschappelijke uitdaging waar overheden (lokaal, provinciaal, landelijk) en stakeholders voor staan; (voorbereiden op) ouder worden als breed maatschappelijk probleem, zoals die door experts en stakeholders wordt gesignaleerd
  • integrale benadering van wonen, sociale contacten en vitaliteit, waarbij het perspectief van oudere mensen (als consument, burger) centraal staat
  • concrete oplossingen waaruit de bewustwordingsaanpak kan bestaan en/of een overzicht (programma) van eisen waaraan de bewustwordingsaanpak moet voldoen
  • concrete actiepunten die aangeven hoe tot deze bewustwordingsaanpak kan worden gekomen (hoe, wie)
 • De resultaten

  De (design thinking) aanpak van  Lang zult u wonen levert het volgende op:

  • Verkenning van het vraagstuk Voorbereiden op Ouder worden en bewustwording
  • Rapportage van de verkenning voor intern gebruik binnen VWS, als input voor een interne kick-off en de vraagstelling tijdens de sprintsessies.
  • Organisatie en leiding van vier sprints gedurende twee dagen, met twee parallelle sessies per dag (inhoudelijk en procesmatig)
  • Rapportage en terugkoppeling naar stakeholders over de designsprints
  • Betrokkenheid van landelijke stakeholders bij de inhoud van de bewustwordingsaanpak (wat), concrete acties om te komen tot bewustwordingsaanpak (hoe, wie).
  • Advies over invulling van een bewustwordingsaanpak die als doel heeft oudere mensen beter voor te bereiden op het ouder worden. Zodat oudere mensen in staat zijn zelf antwoord te geven op de vragen ‘waar ga je wonen?’ met wie word je oud?’ en ‘hoe blijf je gezond?’
  • Uitwerking van vier landelijke ‘bewustwordingsaanpakken’ of scenario’s met plus- en minpunten en verschillende rollen van het Rijk.

Ook een designsprint organiseren of meemaken?

Wilt u ook met een designsprint snel met een groep mensen op een creatieve wijze tot oplossing van een probleem komen? Neem voor meer informatie over het inzetten van een designsprint contact op met Maria Walters.

Project details

Even helemaal los komen uit je gebaande denkpaden? Samen nieuwe ideeën en oplossingen bedenken? En die zo concreet maken dat ze uitvoerbaar zijn? Met een designsprint met goede begeleiding en structuur kan het. Snel en efficiënt. Inmiddels ook online!

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy