Campagne Lang zult u wonen in Lelystad

Niet alleen inwoners in de stad informeren, maar ook investeren in netwerken van stakeholders op het gebied van wonen, welzijn en zorg rond het thema 'langer thuis'

Campagne Lang zult u wonen in Lelystad

Gemeenten doen vaak al het nodige in zowel het fysieke als het sociale domein als het gaat om langer thuis wonen. Maar ook bij stakeholders, zoals corporaties welzijns- en zorginstanties, in de gemeente is het thema ‘langer thuis wonen’ en ‘voorbereiden op ouder worden’ actueel. De gemeente Lelystad wilde met de campagne Lang zult u wonen niet alleen inwoners in de stad informeren, maar ook netwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg verbinden om actiever samen te werken aan dit grote maatschappelijke thema.

 • De uitdaging

  De gemeente Lelystad heeft net als andere steden in Nederland te maken met de toenemende vergrijzing. In 2016 was 16% van de inwoners van Lelystad ouder dan 65. In 2032 is 22% van de inwoners van Lelystad 65 jaar of ouder. De gemeente Lelystad realiseert zich dat het onmogelijk is om voor al deze oudere inwoners straks nieuwe woningen te bouwen. Er moet dus ook ‘iets’ gebeuren om de bestaande woningvoorraad levensloopbestendiger te maken. Lelystad besluit in 2018 tot invoering van de Blijverslening in om mensen te activeren te investeren in hun eigen woning. De campagne Lang zult u wonen moet aandacht vragen voor het thema levensloopbestendig wonen en de gemeente helpen om actief de verbinding tot stand brengen tussen de netwerken en stakeholders die in de stad actief zijn op de thema’s wonen, welzijn en zorg. Want ook daar is deze maatschappelijke uitdaging actueel en urgent: Lelystad wil graag van de gedeelde kennis en ervaring gebruik maken in de stad.

 • De oplossing

  Lang zult u wonen begint in de gemeente Lelystad al voordat de campagne van start gaat met een netwerkbijeenkomst en werksessie. Hiervoor worden verschillende stakeholders uitgenodigd die door de gemeente en Lang zult u wonen worden gezien als belangrijke netwerkpartners in de stad als het gaat om langer thuis wonen. Met deze netwerkpartners wordt in een eerste werksessie in kaart gebracht wie wie is, wat er allemaal gebeurt in Lelystad en waarvoor men bij elkaar terecht kan. Sommige professionals kennen elkaar al, anderen nog niet. Gekozen wordt voor een zo breed mogelijke mix stakeholders, van vertegenwoordigers van de Rabobank tot ouderenorganisaties, van welzijnswerk tot zorgorganisaties en verschillende woningcorporaties in de stad.

 • De resultaten

  Lang zult u wonen heeft naast de rol van communicatiepartner en campagnebureau gewerkt aan het volgende:

  • Stakeholderanalyse met advies over samenstelling van diverse groep netwerkpartners op het gebied van langer thuis wonen, zodat er nieuwe, functionele en kansrijke verbindingen worden gelegd.
  • Verbinden van de groep netwerkpartners waarin vanuit gemeenten verschillende domeinen betrokken zijn (duurzaamheid, wonen, wmo) en vanuit de stad woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook ouderenorganisaties, huurdersbelangenverenigingen en brandweer (preventie).
  • Netwerkpartners inzetten om de communicatiepakketten van Lang zult u wonen en de gemeenten actief te delen met hun eigen achterban, en via hun eigen online en offline kanalen om de informatie over levensloopbestendig wonen en de Blijverslening zo breed mogelijk te verspreiden.
  • Opstellen van draaiboeken en mailinglijsten voor de campagne, content- en communicatiekalenders voor netwerkpartners en vervolgens maandelijks opstellen van te delen kant-en-klare communicatiepakketten voor netwerkpartners.
  • Ontwikkelen, voorbereiden en begeleiden van werksessies en netwerkbijeenkomsten waarin urgentie van ouder worden en langer thuis worden in de stad bespreekbaar zijn gemaakt.
  • Organisatie van netwerkbijeenkomsten met een concreet programma. Zo is met stakeholders een bezoek gebracht aan een voorbeeldwoning en faciliteerde Lang zult u wonen het gesprek tussen stakeholders over uitdagingen en oplossingen.

  Draagvlak creëren voor de campagne Lang zult u wonen en zo het thema langer thuis en levensloopbestendig wonen op de agenda zetten bij belangrijke interne en externe stakeholders.

Ook verbindingen leggen in uw gemeente of provincie?

Wilt u in uw gemeente of in uw provincie ook meer verbindingen leggen op de snijvlakken wonen, welzijn en zorgen en beter samenwerken met de verschillende stakeholders en initiatieven die er al zijn? Lang zult u wonen kan als kennispartner, verbinder en expert op het gebied van bewustwording en wonen, welzijn en zorg, meedenken over een passende en praktische aanpak voor uw gemeente of provincie.

Project details

Door samen met stakeholders campagne te voeren, legt de gemeente Lelystad nieuwe verbindingen rond het langer thuis wonen van oudere inwoners. Onder andere ontstond het idee om rond dit thema 'in elkaars keuken' te kijken en werkbezoeken te organiseren.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy