Woonzorgvisie gemeente Enschede

Ontwikkelen van een integrale visie op wonen en zorg

Naar een integrale visie op wonen en zorg in Enschede

De gemeente Enschede wil eind 2015 een nieuwe integrale visie op wonen en zorg ontwikkelen en wil bij deze visie een concreet uitvoeringsprogramma, passend bij het veranderende speelveld.

 • De uitdaging

  Eind 2015 staat de verandering rond wonen & zorg binnen de gemeente Enschede hoog op de agenda. Het ‘zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen’ (Transitieagenda BZK) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Beleidsmatig gaat het om de hervorming van de langdurige zorg, waarbij 1) extramuralisering, 2) de transitie van het sociaal domein en 3) het scheiden van wonen, bij elkaar komen. Met grote consequenties voor de woningmarkt en de rolverdeling tussen gemeente woningcorporaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en inwoners (‘veranderend speelveld’). Zij stellen de gemeente Enschede voor een (complexe) opgave en vragen om een vernieuwde visie en aanpak. 

  Veel onderwerpen zijn van belang. Hoe kan de gemeente Enschede omgaan met: 

  • innovatieve woon-zorgvormen;
  • de groeiende groep thuiswonende dementerenden;
  • de overbelasting van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers;
  • de plek van wonen binnen de wijkteams;
  • de gebiedsgerichte aanpak en het voorzieningenniveau in wijken;
  • de levensloopgeschiktheid van de woningvoorraad;
  • leegstand van verzorgingshuizen;
  • de consequenties van de nieuwe woningwet;
  • de financiering van woningaanpassing met behulp van; duurzaamheidsmaatregelen
  • de bewustwording van burgers mbt hun eigen verantwoordelijkheid;
  • en de mogelijkheden van het benutten nieuwe technologie thuis. 
 • De oplossing

  Om tot een WoonZorgvisie en een uitvoeringsprogramma te komen zet Lang zult u wonen vier stappen.

  Stap 1: vaststellen opgave.
  Lang zult u wonen inventariseert de beleidsmatige ontwikkelingen/ambities en zet die af tegen lopende activiteiten rond wonen & zorg.
  Stap 2: visie ontwikkelen
  Lang zult u wonen benoemt een aantal uitgangspunten die voldoende richting geven aan het wonen & zorg beleid van de komende jaren.
  Stap 3: strategie bepalen
  Lang zult u wonen formuleert een strategie om de beoogde doelen uit de visie te realiseren.
  Stap 4: uitvoeringsprogramma en – agenda opstellen
  Lang zult u wonen formuleert een uitvoeringsprogramma met daarin projecten en activiteiten die in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. Het kan hier gaan om nieuwe, maar ook om bestaande activiteiten of projecten. 

 • De resultaten

  Voor de gemeente Enschede : 

  • Nieuwe inzichten rond wonen en zorg op basis van deskresearch, face-to-face interviews met ambtenaren en directie, vastgelegd in een werkdocument.
  • Een werksessie met ambtenaren en directie van het fysieke en sociale domein, om integrale aanpak van het vraagstuk te bevorderen, met Marnix Norder als gespreksleider.
  • Een (concept) visiedocument met richtinggevende uitgangspunten voor de te volgen strategie voor de hierop volgende jaren.
  • Een (concept) uitvoeringsprogramma met een vertaling van uitgangspunten in concrete activiteiten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ook benieuwd naar hoe u een integrale WoonZorgvisie kunt ontwikkelen en vertalen in concrete actie? Lang zult u wonen zet als expert op het gebied van ouder worden, wonen, welzijn en zorg graag haar ervaring in als beleidsadviseur. Bekijk voor de mogelijkheden de pagina onderzoek of neem direct contact op.

Project details

Bij het ontwikkelen van een integrale woonzorgvisie helpt het om de leefwereld van inwoners of cliënten als uitgangspunt te nemen. Fysiek en sociaal horen vanuit dat perspectief als vanzelfsprekend bij elkaar. Met verhalen en casussen achter de cijfermatige woonopgave brachten we goede gesprekken op gang tussen ambtenaren met verschillende achtergronden.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy